Download

Download Tài Nguyên
Download Tài Nguyên

Download Tài Nguyên

1/ Các phần mềm hệ thống Windows và Office: STT Mô tả Link Download Link Dự phòng 00 Windows 11 Pro x64 23H2 https://bit.ly/W1123H2 01 Windows 10 Pro x64 22H2 https://bit.ly/W1022H2 https://bit.ly/W10Pro21H1 02 Office 2016 Standard https://bit.ly/O2016std https://bit.ly/MSO2k16 03 Office…