Download

Download Tài Nguyên
Download Tài Nguyên

Download Tài Nguyên

1/ Các phần mềm hệ thống Windows và Office: STT Mô tả Link Download Link Dự phòng 01 Windows 10 Pro x64 H2 https://bit.ly/win10pro21h1 https://bit.ly/W10Pro21H1 02 Office 2016 Standard https://bit.ly/O2016std https://bit.ly/MSO2k16 03 Office 2013 Standard https://bit.ly/Office2013SP1 https://bit.ly/O2013SP1 2/ Các phần…