Thông báo đổi mật khẩu hàng quý

Thongbao

Gửi toàn thể cán bộ nhân viên hiện nay để nâng cao bảo mật hệ thống mạng máy tín chống virus mã hóa, tấn công máy tín mạng. Anh/ chị hãy thực hiện thay đổi mật khẩu email 3 tháng 1 lần theo quy định nhé. Nếu không thay đổi sẽ không gửi/nhận email.

Chi tiết anh chị xem bài viết hướng dẫn đổi mật khẩu tại đây.

Trân trọng

Bộ phận IT